pil
Niels Hansen
(1440-1501)
Anna Bomand
(1440-Efter 1470)
Hans Nielsen Bomand
(1470-1541)
Karen Andersdatter Bomand
(1480-1546)
Slotsfoged Peder Hansen Bomand
(1500-1556)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Karen Troelsdatter

Slotsfoged Peder Hansen Bomand

  • Født: 1500, Helnæs Sogn, Båg Herrede
  • Ægteskab (1): Karen Troelsdatter
  • Død: 1556, Helnæs Sogn, Båg Herrede i en alder af 56 år
  • Begravet: 1556, Helnæs Sogn, Båg Herrede
Billede

punkttegn  Notater:

Ane nr. 1 i Boerslægten fra Helnæs
Født :Omk 1500 Død :1556 Langøersbo matr nr 35, Helnæs Byvej 3, Helnæs sogn- Alder : 56
Stilling : Slotsfoged hos Lensmanden over Baag Herred, Reinholdt von Heydersdorf

Noter : Peder Hanssen med slægtsnavnet "Bomand". Indtil 1546 Slotsfoged på Hagenskov, derefter fæster af Langøersbo nuvrærende Bogården. Han fik Trinitatis Søndag 1546 Kong Christians II's brev på, at han måtte få "al den nyryddede skovjord foran på Helnæs" dvs den nordligste del af halvøen. Her byggede han fæstegården Langøersbo.

Børn: Jørgen Pedersen Bomand, Boelde Pedersdatter, Jens Pedersen, Søfren Pedersen (se den ælste Brydegaard Slægt stl I, d) Boelde og Jens levede 1583 hos svigerinde, "Anne Søfrens" på Brydegaarden. Søfren Pedersen døde før 1570, var gift Anne Søfrens. Havde sammen med sine to søskende, Boelde og Jens, livsfæste på Brydegaarden, matr nr 5 Brydegård Dreslette sogn. Dette livsfæste gjalt også hustruen, Anne Søfrens, sålænge hun forblev ugift, og blot een af de to søskende, Boelde eller Jens, var i live. Han havde som enke fæstet 1583.

Ægteskab: - Peder Hansen hustru 1536 NN

Chriistian - - giøre alle vittherligtt, att thenne breffuiser, Peder Hansen, haffuer nu wirrit her hos os, mett ett os elskelig Jens Rotfeldt, wor mandt, tiener oc Embidsmands paa wortt Slott Hagenskouffs, beseglet breff, ind hollendis, att handt haffuer undttt forne Peder Hanssen aldt then Jordt paa helgeness, som skouffuen er affalden, oc gode mendtt nu nyligen, epther wor befalling, haffuer satt for sex ørtug rug, sex ørtug byg oc en fierding smør till aarlig Skyldt ther aff att giffue - at haffue, nyde, bruge for saadan landgille, som forskreffuet staar, tha haffuer nu wij aff vor synderlige gunst oc naade undtt oc tilladt, oc nu mett thette wort obne breff under oc tillader, at forne Peder Hanssen maa oc schall haffue, nyde, bruge oc beholle forne Jordt paa hellenæs, som nu nyligen er sat for landgille, udij hans lidffs tidt, oc saa længe handt leffuer; dog mett saadanne Skiel oc wilkordt, at handt schall upbøgge en godt gaardt paa forne hellenes, oc siiden then holle alle titt wendtt heffdt oc bygning, oc aaligen tiill gode rede yde os Kronen paa hagenskouff vj ørtug byg, vj ørtug rug oc j fierding smør, oc ingen anden redsell ther aff att giffue. Oc schall handt værre oss oc wore eftherkomere, Koninger udi Danmark, huldt oc tro, oc were wor lensmandt paa hagenskouff, then som nu er, eller her epther komendis worder, høriige oc lydige i alle maader, oc ey hugge, eller hugge lade, ud i nogen aff the skouffue, ther tiiligger, ydermere endt som wor lensmandt lader hannem uduise tiil syn frij nøttørftige Ildebrandt, giærdsel og Bygningsstemmer; - oc schall hand haffue godt agtinge oc tiilsiunn mett, att wore skouffue, som paa forne hellenes liggendis ere, ey bliffue udi nogen maade forhugne.
Datum Kolling trinitati Søndag Anno MDXLVI

Teksten lidt "fordansket":
Vi Chr. [den 3die] g.a.v., at denne Brevviser Peder Hanssen, Skovfoged på Hagenskovf, nu har været her hos os med et beseglet Brev af os elsk. Jens Rotfelde, vor Mand, Tjener og Embedsmand på Hagenskovf, hvorved denne under ham al den jord på Helgenæs, som skoven er affalden, mod Landgilde af 6 ørtug Rug, 6 ørtug Byg og 1 Fj. smør, som gode mænd nu nylig have sat den til efter vor Befaling. Thi tillade vi af synderlig Gunst, at forsk. Peder Hanssen må nyde samme Jord i sin livstid, mod at han skal opbygge en god Gaard på Hellenes og holde den ved Hævd, årlig yde den nævnte Landgilde uden anden Redsel på Hagenskovf, være os og vore Efterfølgere tro og Lensmanden på Hagenskov lydig, ej hugge skovene ydermere, end vor Lensmand lader ham udvise til hans fri, nødtørftige Ildebrand, Gærdsel og Bygningstømmer, og at have tilsyn med, at vore skove på Hellenes ikke forhugges i nogen måde. Cum inhib.sol. Samme Datum.


Billede

Peder blev gift med Karen Troelsdatter, datter af Troels og Ukendt. (Karen Troelsdatter blev født på en ukendt dato, døde efter 1610 i Helnæs Sogn, Båg Herrede og blev begravet i Helnæs Sogn, Båg Herrede.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Apr. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af infile@privat.dk