Morten
Niels Mortensen
(1591-1629)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Inger Andersdatter

Niels Mortensen

  • Født: 1591, Oplev, Gravlev
  • Ægteskab (1): Inger Andersdatter
  • Død: 5 Sep. 1629, Oplev, Gravlev i en alder af 38 år
Billede

punkttegn  Notater:

Niels Mortensen Født: omk. 1591 Død: 5. september 1629 Oplev, Gravlev, Hornum, Aalborg
Inger Andersdatter Født: abt. 1596 Død: efter 1627 Oplev, Gravlev, Hornum, Aalborg 21. marts 1623 (Alder 32)

Ægteskab: før 1621 \emdash
søn Christen Nielsen Født: omkring 1621 Oplev, Gravlev, Død: efter 1667 Fur, Harre, Viborg
søn Morten Nielsen Født: omkring 1623 Oplev, Gravlev, Død: efter 1655 Oplev, Gravlev, Hornum, Aalborg
datter Helvig Nielsdatter Født: omkring 1625 Oplev, Gravlev, Død: efter 1656 Oplev, Gravlev, Hornum, Aalborg
datter Sindet Nielsdatter Født: omkring 1627 Oplev, Gravlev, Død: efter 1656 Oplev, Gravlev, Hornum, Aalborg

Kilde: Diplomatorium Hornumemse. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636 Publikation: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2004 Detaljer for citat: side 839
Note:
marts 1623 Tingsvidne af Hornum herred. Lars Kras, herredsfoged, Knud Nielsen i Hæsum, Anders Pedersen i Vokslev og Lars Schiønning i Graarup vidner, at fogden Peder Hansen (Reiers) på Nørlund fik vidne af 8 dannemænd, Knud Nielsen, Anders Pedersen, Jens Pedersen i Simested, Chresten Jensen i Guldbæk, Lars Jensen i Hornum, Søren Sode i Harrild, Jacob Jensen i Svenstrup og Peder Christensen i Vokslev, der vidnede, at Niels Mortensen, Chresten Clemedsen, Michel Laustsen, Poul Thamesen, Jens Nielsen, og Palle Bertelsen i Oplev, Niels Nielsen, Mads Nielsen, Jens Pedersen, Chresten Frandsen, Chresten Christensen og Peder Svendsen i Gravlev på tinget afhjemlede et syn, som Peder Hansen havde opkrævet, og som de af tinget var udmeldt til. De besigtigede da sidste lørdag vejen fra Torsted by mod Døvelstrup vad og så da en 2 favne bred vej fra Torsted by til Thorild vad og ved siden af en anden lille vej, der også gik til Døvelstrup, men nede ved kæret var den mere opkørt af hjulkærrer end på ageren. Anders Thuelsen og Chresten Brams i Gravlev vidnede, at de i går for 14 dage siden var ved Torstedlunds port og stævnede Niels Krabbe at møde på åstederne til et syn, som de ville tage mandag den 24. maj og den følgende lørdag. Tillige vedstod Anders Thuelsen og Chresten Brams, at de på fredag for 3 uger siden stævnede Lars Ibsen i Ellidshøj, Søren Madsen i Volstrup, Knud Nielsen i Hæsum, Chresten Laursen i Sørup og Peder Madsen i Sørup for synet at afsige og at komme på tinget her i dag.
NLA, Nørlund gods, G172-3. [3] segl. 1. Lars Nielsen Kras, itu. 2. ødelagt. 3. måske fingeraftryk. Påtegning på bagsiden: Morthen Jostssen i Suoldrup gienpart till thed Siond Winde. gienppart till gudj galdis Sion om den Weij fran Thosted bye och till diuelstrup Wai er macteløss.

Las Kras i Moldbiere, Herids fouget, i Huornum Heridt, Knud Nielssen i Hersom, Anders Pederssen i Woxløff och Las Skiøning i grarup Kundgiør, Att Aar Effter guds biørdt i623 Mandagen thend 21 martij Paa forne ting War skecket Pier Hansen, fuoget Paa Nørlund, Eskett och fich ett fuldt things Winde Aff wiij dannemend, som er Knud Nielsen, Anders Pedersen, Jens Pedersen i Semedsted, Chresten Jenssen i guldbeck, Las Jenssen i Huornum, Søren Suodj i Harild, Jacob Jenssen i Suenstrup och Peder Christenssen i Woxløff, Huilcke forne wiij dannemend ther Alle Enddrecteligenn Wonde Paa theris guode tro och Rette Sanden, Attj saa och hørde thed Niels Mortenssen i opløff, Chresten Klemedssen ibid, Mickell Laustsenn, Poul thamissen, Jens Nelssen, och Pallj berthelssen ibid, Niels Nielssen i graffløff Mads Nielssen, Jens Pederssen, Chresten frandssen, Chresten Chrestenssen och Pier Suinssen ibid stod her i dag for thingsdom Hiemelet och Kundgiorde, Attj Paa Løffuer dag sist forgangenn War med forne Per Hanssen, effter som dj Aff ting War tagen till At sie en Weij, som løber fra Thorste bye och Ad diuelstrup Wad, thaa saa dj en liden Weij, som løb fra forne Thorste by Och till Thorild Wads Weij, te war en liden Weij ij faffuen, østen ther fra forne Weij der løb en Anden liden Weij och till diuelstrup Vaed, Neder Wed Kierit er then Mier Kiørd med Huoldkierin Enn Paa Ageren till Wadet, thed Aff sagde dj for et fuld Sionn. bestod Anders thuilssen och Chresten bramss i graffløff, Attj i guor 14 dage War for Thostelunds Portt Och ther steffnet Erlig och Welbørdige mand Niels Krab thill for Sion Menden Att thagee Aff tingj Mandagenn thend 24. Maij och løffuerdagenn der nest epter Att Møde Paa forne Aastederne for Sionsmenden och der faa hid i dag thill tinget for theris Sionn och Hiemel Att Aff sige Och thage beskreffuit, disligeste bestod forne Anders thuelssen och Chresten brams, Attj Paa fredag 3 Wger steffnet las Ibssen i Elishøij, Sønni madsen i Wolstrup, Knud Nielssen i Hersom, Chresten laurssen i Siørup Att thage och saa Och Pier Madssen ibid thill theris bopell for Siunit Att Aff Sage och thage och Paa Aastederne Attuere och hid i dag for Sionit Att Aff Sage och thage Beskreffuit. Attj saa wonde for oss the, Winder Wij med Woris Signeter her Vnder Thrøckedis.

marts 1623 I dom af Viborg landsting 26.4.1623 i sag mellem Gude Galde til Nørlund og Niels Krabbe til Torstedlund ang. Gude Galdes ret til færdsel over Døvelstrup vad nævnes et vidne af Hornum herredsting udstedt af Niels Mortensen, Christen Christensen, Michel Lauridsen, Poul Thamesen, Jens Nielsen, Palle Bertelsen i Oplev, Niels Nielsen i Gravlev, Mads Nielsen, Jens Pedersen, Christen Frandsen, Chresten Christensen og Peder Simensen.
Sionswinde aff Huornumheritsting Dette aar thend 3j Martij Wdgangett forne sionsmendtt haffue Hiemeltt, At dj paa løffuerdag sist forgangenn War medtt forne peder hanssen Effter som dj aff tingj war tagett thill enn Weij, som løber fra Thordsted bye och ad Dyellstrup Waed, Daa saa dj enn lidenn Weij, som løb fra forne torsted bye och till Thorild Wads Weij den war enn lidenn Weij Och Ni faffuen Østen derfra forne Weij, der løb enn Andenn lidenn Weij Och till Dyellstrup Waed, Neden wed Kierett er thend miere Kiørdtt medtt Huoll Kierenn end paa Aggerenn thill Wadett, Dett haffuer dj Affsagtt for Itt fulld Sionn, Medføre samme Winde Anders Thullisønn och Christenn brams i graffleff Att haffue bestaaett, att dj daa i gaar xiiij Dage War for Thorstedlunds puortt Och Steffenet bemellte Niels Krabbe for Sionsmend Att thage aff tingj thend 24 martij Och Om løffuerdagenn paa Aastederne Och der fra till tingett thend dag deris Sionn att Affsigge och tage beschreffuett, disligstte denom att haffue bestoett, att dj daa paa fredagh threj wgger steffnett las Ibssen i Ellidshøij, Søren madssen i Wolstrup Knud Nielssen i hersom, Chresten lauridssen i Siørup, Niels Jenssen och Peder madssen ibm thill deris bopell for Sionett att thage och paa Aastederne Atuere och did till tingett thend Dagh for Sionet att Affsigge och tage beschreffuitt.

Misc26. april 1623 (Alder 32)

Kilde: Diplomatorium Hornumemse. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636
Publikation: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2004
Detaljer for citat: side 844
Note:
april 1623 Dom af Viborg landsting i sag mellem Gude Galde til Nørlund og Niels Krabbe til Torstedlund ang. færdsel over Døvelstrup vad. Et synsvidne i sagen, kendes magtesløst, da det ikke var indkaldt med korrekt varsel.
NLA, Nørlund gods, G172-3. [3] segl. Påtegning på bagside: Landstings domb At dj Sionsmendt som Gudj galde haffuer hagde till denn Weij fra thorsted till dyellstrup Waed Er mactesløss. lest paa Huornum Herits
ting then 19 maij aar 1623. lest paa Huornum Herits Snapsting aar 1624. lest paa Aars herids Snapsting aar 1624. lest paa Huornum Herits Snapsting aar 1625. lest paa Aars herids snapsting thend 11 Januarij aar 1625.

Niels Kragh till Aggerkrogh, Gunde Langhe till Bredningh, Landsdomer wdj Nøriutlandtt, Och Peder bertellsenn, landstinngshører ibm, giør Weterligtt, At Aar effter gudhs biurdtt Mdcxxiij thend 26 Aprilis paa Wiborigh Landstinng War skickitt Erlig och Welbørdig mandtt Niels Krabe till Thorstedlund, hanns wese buedtt, Erlig och fornumstigh mandtt Knud Jenssen i gamelholm Paa thenn Enne och hagde hid i Rette steffnet Niels Mortensen i Opleff, Christen Christenssen ibid Michell lauritsen Pouell thamessen, Jens Nielssen, palle bartellssen ibm, Niels Nielsen i graffleff, Mads Nielssen, Jens pedersen, Christen frandsen, Chresten Christenssen och Peder simenssen ibm, Paa thend Anden siide for enn Sionn och Hiemell dj haffuer Affsagtt till Huornum Herids ting 3j martij sist forleden Anlangendes enn Weij, som schulle løbe fra Thorsted bye och ad Diuellstrup Waed,
som deris Sionn och Hiemell i sig siellff der om schall formelle, huilcke deris Sionn Hiemell och Affsigellse forne Knud Jenssen Paa Niells Krabis Wegne formiendtte icke saa Nochsom eller Rett Att were, Att thend buorde
nogenn magtt att haffue, Meden magteløs att bliffue. hagde och hid steffnett forne Sionsmend huer i egenn person. Item peder hanssen fougett paa Nørlundt medtt same Sion och Hiemell Som thend tagett och forhuerffuet haffuer. Item Erlig och Welbørdigh Manstt, gude galde till Nørlundt, och Niels Krase i molbierg, som same Sion haffuer Wdstedtt, Om dj haffuer nogett der till att suare. Saa møtt forne peder hanssen och fremlagde same Sionswinde aff Huornumheritsting Dette aar thend 3j Martij Wdgangett: Se 31.3.1623. som dett Winnde och Warsell i sig sielff Bemeller, Och Mienndtte peder hanssen dett Rett Atuere. Der till suarett Knud Jenssønn, att dj første Sionsmendtt om samme Weij hiemlett haffuer icke for disse siste Sionn haffuer faaed Warsell, Naar dj schulle Were paa Aastederne, Miendtte fordj thett icke saa Loulig forhuerffuit, Att thett buorde nogenn magtt att haffue. Medtt fliere ord och tale thenom ther om Emellem war. Tha effter tilltall giensuar och Sagsenns leilighedtt Saa effterdj thett befindis the forrige Sionsmendtt som om same Weij schall haffue hiemlett icke att haffue faaett Warsell for huilcken dag eller tiid desse siste Sionsmendtt schull were paa Aastederne, Saa Kunde haffue wist att suare dertill, Da Kunde wij effter saadan Leilighedtt icke Kunde same Sionswinde nu hidtt steffnett er, saa louligh Atuere forhuerffuett, att thett bøer Nogenn magtt att haffue Meden Magteløs Atuere. In cuis rej testimonum. Peder Bertelssøn.

Misc5. september 1629 (på dødsdagen)

Note:
september 1629 Tingsvidne af Hornum herred, at kronens mølle, Ridemands Mølle, tidligere drevet af Jens Møller, ikke havde været i drift denne sommer.
RA, Aalborghus lens jordebog (Film M17922). Afskrift Poul Christensen, Lokalhistorisk Arkiv, Ø. Hornum, med enkelte rettelser.

Las Kras i Molbjerg, herredsfoged, Anders Pedersen i Vokslev, Jens Tordsen i Estrup, Christen Skiøning i Graarup. Var skikket Morten Jensen i Svenstrup, som fik vidne af disse dannemænd: Anders Pedersen, Jens Pedersen, Søren Jensen i Lunden, Niels Mortensen i Oplev, Volle Vollesen i Byrsted, Niels Jensen i Sørup, Knud Nielsen i Hæsum, Jens Jensen i Svenstrup, der vidnede, at Anders Poulsen i Hæsum, Jens Sørensen i Ellidshøj, Christen Jensen i Guldbæk vidnede, at Ridemands Mølle, som Jens Møller fæstede, havde stået øde i sommer, så man måtte køre til andre møller.

Kilde: Diplomatorium Hornumemse. Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636
Publikation: Ole Færch, Aalborg, Aalborg, 2004
Detaljer for citat: side 928


Billede

Niels blev gift med Inger Andersdatter, datter af Guldsmed Anders Nielsen og NN Poulsdatter. (Inger Andersdatter blev født i 1596 i Juelstrup Præstegaard, , Buderup, Hornum, Aalborg og døde i 1627 i Oplev, Gravlev.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 30 Apr. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af infile@privat.dk