pil pil pil
Anders Thomsen
(1642-1732)
Ingeborg
(1642-1692)
Skræder Jørgen Jørgensen
(1648-1711)
Maren Hansdatter
(1656-1716)
Fæste Bonde Christian Andersen
(1683-1745)
Kirsten Jørgensdatter
(1690-1730)
Fæste Bonde Jørgen Christiansen Lykke
(1725-1798)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Mette Nielsdatter

2. Maren Hansdatter

Fæste Bonde Jørgen Christiansen Lykke

  • Født: 1725, Ørsted
  • Dåb: 6 Maj 1725, Ørsted Kirke
  • Ægteskab (1): Mette Nielsdatter 15 Dec. 1747 i Vedtofte Kirke
  • Ægteskab (2): Maren Hansdatter 13 Mar. 1769 i Vedtofte
  • Død: Nov. 1798, Vedtofte i en alder af 73 år
  • Begravet: 25 Nov. 1798, Vedtofte Kirkegård
Billede

punkttegn  Notater:

Noter : Jørgen Christiansen der 1747 fæstede gård nr. 7 i Vedtofte under Brahesholm gods, overtog samtidig kaldenavnet ,,Lykke" efter gårdens tidligere beboer. Den tidligste beskrivelse af denne gård, er fra Braheshoims jordebog af 1725. Da hed fæsteren Hans Jørgensen, og hartkornet var på 6-0-2-1.
Gården bestod af 4 længer:
Norden længe, stuehuset med portruin 19 fag, fattes i sule 9 alen, i ås 10 alen, 16 alen fodstykker, 40 lægter, 10 traver langhalm, skorstenen i stuen ganske brøstfældig. Et udbygt norden for samme længe 3 fag behøver 14 alen fodstykker. Østre længe, ladehus 11 fag, fattes 24 alen fodstykker, 2 stolper â 3 alen, 2 løsholter â 2 alen, 1 rem 4 alen.
Sønder længe, ladehus 16 fag, fattes 14 alen fodstykker, 12 traver langhalm. Vestre længe, fæhus 15 fag, behøver 12 alen fodstykker, 16 alen remme, 1 stin debjælke 5 alen, 40 lægter, 8 traver langhalm.
Besætning: 8 bæster, 5 køer, 2 kvier, 2 åringskalve, 9 får, 3 svin, 3 gæs, 2 vogne, 1 plov og 1 harve.
Udsæd: Rug 5 td., byg 3 td., blandkorn 3 td., havre 5 td., ærter 6 skp., bog hvede 6 skp., høavling 10 læs.
Foregav årlig at give til landgilde: Byg 4 td., havre 2 td. 4 skp., smør 1 fd., penge 1 rdl. 3 m. og et par høns, hvilket alt var betalt efter kvitteringsbo gen. Fornøden gærdsel, ringe tørveskær.
Eragtet pr. td. htk. 40 rdl. = 242 rdl. 5 m. 8 sk.
I Krengerups jordebog fra 1770 skulle Jørgen Lykke betale i årlig 2. landgilde: penge 1 rdl. 32 sk., smør 1 fd., byg 4 td., havre 2 td. 4 skp., høns 2 stk.
Hvilket var gård nr. 7 med htk. 6-0-2-1.
I november 1760 var Jørgen Lykke og Jens Rasmussen fra Ørsted synsmænd i Hesle. Efter Båg-Vends herreds tingbog af 3 okt. 1777, vidnede Jørgen Lykke angående sin fader Christian Andersens hus i Ørsted, se denne under nr. 372.
Uddrag af Brahesholms skifteprotokol:
Anno 1769 den 4 januar, været mødt udi en Brahesholm underliggende bondegård i bemeldte Vedtofte, som beboes af Jørgen Christiansen Lykke, for at holde lovlig registrering og vurdering over hans bo og ejendele til nærmere skiftes foretagelse efter hans ved døden afgangne hustru Mette Nielsdatter, imellem enkemanden bemeldte Jørgen Christiansen på den ene, og hendes efterladte 5 børn på den anden side, hvilke 5 børn ere, nemlig: ved hendes første ægteskab med Lars Pedersen Lykke: Peder Larsen Lykke 28 år gift og boende i Vedtofte, Niels Larsen Lykke 26 år tjenende sin stedfader i gården, Kirsten Larsdt. gift med Anders Andersen dragon logerende i Kerteminde, Karen Larsdt. 24 år. Og ved andet ægteskab med enkemanden: 1 datter Anne Kirstine Jørgensdatter 20 år gi. begge ligesom deres broder Niels Larsen, værende hjemme hos deres fader i gården.
Og var da tilstede enkemanden på egen og hans datter Anne Kirstine Jørgens- datters vegne, Niels Larsen på egne vegne og Peder Larsen af Vedtofte på Karen Larsdatters vegne som tilsat værge. Thi de andre 2 børn og arvinger Peder Larsen Lykke p°a egne og Anders Andersen på hans hustrus vegne, haver forud fået fyldest af enkemanden, ej alene for deres fædrende arv, men end og for hvis dennem er efter deres afdøde moder kunne tilfalde efter deres derfor ud stedte afkald og kvittering.
Hvor da enkemanden begærede at for vidtløftighed at undgå registrering og vurdering over boet måtte forbigåes, erklærede derimod, at enskønt hans for mue ikkun er liden, når hans ld bliver fradraget, og der for hvis herskabet kan have at protegere bliver udtaget fyldest og udlæg, vil han dog give og accordere, såvel hans tvende stedbørn som hans egen datter istedet for arv efter deres salig moder en sådan kendelse, at de både kan og bør være fornø jede, han ville da tilstå sønnen Niels Larsen i rede penge 6 rdl. 4 m., samt sengeklæder til en seng, med et par hørgarnslagner og et par ditto pudevår, samt et par blårgarnslagner, eller i det sted for sengeklæderne 20 slette- daler.
Den ældste datter Karen Larsdt. ville han ligeledes give klæder til en seng, 1 kvie på 2 år, en egekiste, og en part af hendes salig moders klæder, samt om hun måtte opleve en dag at komme i ægteskabs stand, da at gøre hende et anstændigt bryllup, eller derfor udbetale hende i penge 20 rdl., og endelig ville han give sin egen datter Anne Kirstine lige det samme som hendes ældste
søster. 3.
Og da skifteforvalteren tilligemed sønnen Niels Larsen og Karen Larsdt. værge Peder Larsen, tilfulde var bekendt om stærvboets tilstand, at der for arvingerne langt fra ikke kan blive mere at arve, end denne af enkemanden tilbuden frivillige gave kan belØbe sig, om end alle ting til det højeste blev udbragt, altså samtykkede skifteforvalteren enkemandens begæring, om at forbigå boets registrering og vurdering, og på arvingernes vegne imodtog en kemandens tilbud i henseende til den anførte gave, istedet for arv pålæggende enkemanden at være såvel hans børn, som deres værge fuldkommen ansvarlig der til.
Den ældste datter imodtog derpå selv, de hende tillagte egekiste og hendes anpart af hendes salig moders gangklæder, efter den imellem dem gjorde deling, og angående de 2 kvier blev til hende antaget en blakket og til den yngste datter en sort kvie af værdi til 7 slettedaler, hvilke kvier faderen Jørgen Christiansen dog lovede at ville fodre i vinter og græsse til sommer ligesom hans egne frit og uden betaling, alene han for retten ikke ville være ansvar lig til dets ifald, som Gud forbyde, de af den grasserende kvægsvaghed skulle bortdød.
Ligesom både han og børnene nu og tilkendegav, at det imellem han og dem var aftalt og accorderet, at ifald en eller flere af arvingerne ved døden skulle afgå forinden de kommer i ægteskab, eller medens de ere her hos ham, beholder han selv de dem tilkomne sengeklæder, eller den værdi de ere ansatte for uden nogen påtale af de andre efterlevende søskende.
Ifølge forestående står det da til sønnen Niels Larsen selv, når han vil for lange det hannem af hans stedfader accorderede udleveret, ligesom det bliver Peder Larsens pligt, som Karen Larsdatters værge, at have al muligt tilsyn med det hende tilskrevne, at intet deraf forkommer, men at det såvidt muligt kommer hende tilgode og nytte, da det ikke påtvivles, at jo enkernanden drager al faderlig omsorg for hans datter Anne Kirstine Jørgensdatters bedste og kristelige opdragelse, således som han for Gud og herskabet vil være ansvarlig. Således er da dette skifte i al venlighed sluttet og tilendebragt, hvis be kostning enkemanden og lover at betale til enhver efter billighed
Datum stærvboet ut supra.
F. Trolle.
Jørgen Christiansen blev gift 2 gang 13 marts 1769 med Maren Hansdatter i Ved tofte kirke, efter at de var blevet trolovet 30 januar.
Hun var datter af gmd. Hans Knudsen i annexgården der i byen. De fik en datter Mette Jørgensdatter døbt 27 okt. 1771 i Vedtofte.
Folketællingen 1787 i Vedtofte:
Jørgen Christiansen, husbonde 63 år gift 2 gang.
Maren Hansdatter hans kone 42 år, gift i gang.
Mette Jørgensdatter deres datter 13 år.
Deres 3 tjenestefolk:
Hans Hansen 28 år.
Anna Oluf datter 15 år.
Lykke Hansen 14 år.
Jørgen Lykkes datter af andet ægteskab Mette Jørgensdatter blev gift 4 Jan. 1790 med Hans Lykkesen i Vedtofte. Hun blev begr. 12 marts 1802, 30 år gi. sst.
Hans Lykkesen der kom fra Flemløse, udf lyttede Jørgen Lykkes gård omk. år lBoo til Uglebjerg, og den blev derefter kaldt Højbjerggård, matr. nr. 12.
I fæstebrevet til Hans Lykkesen udstedt 2 maj 1790 på Frederikslund: ansættes htk. ager og eng til 6 td. 2 alb. Årlig landgilde efter jordebogen: 5 rdl., 2 td. byg, 1 td. havre, alt til hvert års martini, item forretter hovning af en helgård, samt ægter, klapjagt og fiskeri efter tilsigelse. Indfæstning er betalt med 100 rdl.
I matriklen 1844 var htk. ændret til 6-2-1-1 27/50.
Udskrift af Braheshoirn skifteprotokol:
Forening imellem Jørgen Lykke gårdmand af Vedtofte og Hans Lykkesen af Flem løse.
Anno 1790 d. 6 maj mødte for mig underskrevne Hans Bagger kammerråd og herreds foged over Båg og Vends herreder, som inspektør over Frederikslund og Brahes- holm etc. godser, her på Braheshoims skriverstue fæstegårdmand Jørgen Lykke af Vedtofte under Brahesholm gods, og erklærede i 2 underskrevne vidners o verværelse, at ville afstå sin hidtil ifæstehavende gård til sin svigersøn Hans Lykkesen, der har ægtet bemeldte Jørgen Lykkes datter, og nu tillige ved denne afståelses forretning var mødt, som han og i morgen ved tinget vil fra- sige sig til synsmænds udmeldelse til hans fæstegårds bygninger, besætning og inventarium med videre, og til den ende havde de da begge indgået følgende forening.
1.
Af står Jørgen Lykke hans hidtil havende fæstegård, til bemeldte Hans Lykkesen og kone Mette Jørgensdatter, som er hans datter, med alt derudi findes både ude og inde af døde og levende ting, imod at han og kone udtager af boet, det fornødne bohave til at ligge og sidde på, så og til at lave deres mad udi, men samme går tilbage igen, som et lån ved deres dødelige afgang til gårdens daværende beboere, imod at de lader dem sømrnelig og anstændig fri begrave.
2.
Hans Lykkesen indretter det ved gårdens nordre side værende værelse på hans egen regning, til beboelse for de aftrædende og holder samme stedse i for svarlig stand på hans og efterkomxneres egen betaling.
3.
Når Jørgen Lykke og hustru ej længere vil gå til deres svigersøns bord og nyde det så godt som han selv kone og folk nyder og haver det, da skal Hans Lykke-
sen og efterkominende gårdens fæstere give dennem årlig til at leve af: 5. 20 skp. rugmel, 2 td. bygmalt, 2 skp. byggryn, 2 skp. boghvedegryn, i skp. bygmel, i skp. havregryn, 2 skp. salt og 3 skp. humle, 4 pund usaltet flæsk samt 2 fede gæs lige ved deres egne, i ko som Jørgen Lykke udtager af gårdens flok af og i bås, itern 2 får med sin yngel fri på foder og græs med gårdens flok - endnu 12 forsvarlige læs tørv, hvoraf den længst levende ikkuns nyder det halve af det alt, tØrven undtaget, så og istedet for korn af og i bås, årlig i otting sommersmØr, så og skat og offerpenge, item til tobak årlig 8 mark.
Til værelset skal og følge en kålpiet ved den østre ende af stuehuset.
4.
Endnu nyder de aftrædende årlig i skp. hørfrø sået i gårdens jord, til deres linneds vedligeholdelse, så og årlig 4 pund lys.
5.
Hvad gælden angår, som måtte hæfte på denne gård, da lovede Hans Lykkesen at betale den skadesløs, især uden nogen herskabets eller skifteforvalterens an svar i nogen måde.
Og da jeg Hans Lykkesen har indgået alle ovenskrevne poster med min kære svi- gerfader og moder, så forbinder jeg mig samme for mig og efterkommere redelig at holde og opfylde.
6.
Den 4 post udgår for såvidt, at istedet for den ene skæppe sæd af hørfrø år lig, nyder Jørgen Lykke og kone i pund hør årlig uheglet.
7.
Gælden som Hans Lykkesen efter 5 post skal udrede og betale, anføres således:
1. Husmand Lars Jensens enke i Søllested 4 rdl.
2. Niels smed i Vedtofte i rdl.
3. Skatter og landgilde til herskabet 10 rdl.
4. Rasmus skomager i Vedtofte 1 rdl.
5. Hans Pedersen ibid i rdl.
Gæld ialt 17 rdl.
Hans Lykkesen blev efter sin første kones død 1802, gift 2 g. med Johanne Sørensdatter, datter af gmd. Søren Hansen i Flemløse. Hun døde 20 juli 1825, 48 år gl.
Enkemanden blev derefter gift 3 g. 69 år gi. den 28 okt. 183i med Anne Hansdt. fra Sivhoimgården på Uglebjerg.
Hans Lykkesen døde 31 dec. 1845, 83 år gl. på Højbjerggård.
Jørgen Lykkes første kone Mette Nielsdatter, var gift 1 gang 29 sep tember 1735 med Lars Pedersen Lykke i Vedtofte kirke.
Han blev begr. 18 august 1747 sst. De fik 8 børn:
1. Mette Larsdt. døbt 14 aug. 1735, død 3 mdr. gl. 6.
2. Kirsten Larsdt. døbt 7 okt. 1736, var 1769 gift med Anders Andersen dragon i Kerteminde.
3. Peder Larsen døbt 7 dec. 1738, begr. 10 feb. 1777, 38 år gl. i Vedtofte. Han var gmd. der i byen. Gift 8 marts 1765 med enken Anne Jørgensdt. Hun blev begr. 13 april 1769, 42 år gi. Gift 2 g. 17 nov. 1769 med Kirsten Isaksdatter fra Erendegård ibid. Hun døde 30 juni 1824, 84 år gl. Gift 2 g. 23 juni 1777 med Hans Chr. Pedersen.
4. Anne Larsdt. døbt 23 okt. 1740, død samme år.
5. Mette Larsdt. døbt 26 nov. 1741, begr. 3 juni 1742.
6. Niels Larsen døbt 21 april 1743, han var 1777 hmd. i Ørsted, men var senere boende i Barløse. Gift 1 marts 1773 med Augusta Fr. Hansdt. tjenende i Ug lebjerg mølle.
7 + 8. Anders og Karen døbt 20 juni 1745. Hun blev muligvis 1774 gift med hmd. og kurvemager Mads Christensen i Vedtofte?
Uddrag af Brahesholm skifteprotokol:
Anno 1747 d. 6 december efter afgangen Lars Pedersen Lykke i Vedtofte, enken Mette Nielsdatter og deres sammen avlede børn: Kirsten Larsdt. 11 år, Peder Larsen 8 år, Niels Larsen 4 år, Karen Larsdt. 2 år.
Enkens lavværge var hendes trolovede fæstemand Jørgen Christiansen, og på de umyndige børns vegne, deres nærmeste pårørende: Rasmus Hansen af Koelbjerg, som har den salig mands søster til ægte, Christen Clausen boende i Gadsbølle, som har den salig mands søsterdatter og David Hansen i Mellemballe, som har den salig mands halvsøster til ægte.
Jørgen Christiansen tilbad at ville uden nogen skiftes foretagelse, tilstå at give hans stedbørn alt hvis dennem udi efter deres salig fader efter nøje ste udregning kan tilkomme, han og i den henseende havde aftalt med børnenes værger og formyndere, at hver af sønnerne såvel som døtrene, skulle tilskri ves 6 rdl. i penge og en egekiste af 5 slettedalers værdi.
Jørgen Christiansen lovede ved Guds bistand at forsyne børnene med føde, klæ der og en kristelig opdragelse, indtil de sig selv kan ernære. Endvidere lovede Jørgen Christiansen at ville betale al den salig mands gæld, så ingen sig derover skal have at besværge


Jørgen Christiansen Lykke: 1747, Vedtofte sogn

Noter : Jørgen Christiansen der 1747 fæstede gård nr. 7 i Vedtofte under Brahesholm gods, overtog samtidig kaldenavnet ,,Lykke" efter gårdens tidligere beboer. Den tidligste beskrivelse af denne gård, er fra Braheshoims jordebog af 1725. Da hed fæsteren Hans Jørgensen, og hartkornet var på 6-0-2-1.
Gården bestod af 4 længer:
Norden længe, stuehuset med portruin 19 fag, fattes i sule 9 alen, i ås 10 alen, 16 alen fodstykker, 40 lægter, 10 traver langhalm, skorstenen i stuen ganske brøstfældig. Et udbygt norden for samme længe 3 fag behøver 14 alen fodstykker. Østre længe, ladehus 11 fag, fattes 24 alen fodstykker, 2 stolper â 3 alen, 2 løsholter â 2 alen, 1 rem 4 alen.
Sønder længe, ladehus 16 fag, fattes 14 alen fodstykker, 12 traver langhalm. Vestre længe, fæhus 15 fag, behøver 12 alen fodstykker, 16 alen remme, 1 stin debjælke 5 alen, 40 lægter, 8 traver langhalm.
Besætning: 8 bæster, 5 køer, 2 kvier, 2 åringskalve, 9 får, 3 svin, 3 gæs, 2 vogne, 1 plov og 1 harve.
Udsæd: Rug 5 td., byg 3 td., blandkorn 3 td., havre 5 td., ærter 6 skp., bog hvede 6 skp., høavling 10 læs.
Foregav årlig at give til landgilde: Byg 4 td., havre 2 td. 4 skp., smør 1 fd., penge 1 rdl. 3 m. og et par høns, hvilket alt var betalt efter kvitteringsbo gen. Fornøden gærdsel, ringe tørveskær.
Eragtet pr. td. htk. 40 rdl. = 242 rdl. 5 m. 8 sk.

I Krengerups jordebog fra 1770 skulle Jørgen Lykke betale i årlig 2. landgilde: penge 1 rdl. 32 sk., smør 1 fd., byg 4 td., havre 2 td. 4 skp., høns 2 stk.
Hvilket var gård nr. 7 med htk. 6-0-2-1.
I november 1760 var Jørgen Lykke og Jens Rasmussen fra Ørsted synsmænd i Hesle. Efter Båg-Vends herreds tingbog af 3 okt. 1777, vidnede Jørgen Lykke angående sin fader Christian Andersens hus i Ørsted,

Uddrag af Brahesholms skifteprotokol:
Anno 1769 den 4 januar, været mødt udi en Brahesholm underliggende bondegård i bemeldte Vedtofte, som beboes af Jørgen Christiansen Lykke, for at holde lovlig registrering og vurdering over hans bo og ejendele til nærmere skiftes foretagelse efter hans ved døden afgangne hustru Mette Nielsdatter, imellem enkemanden bemeldte Jørgen Christiansen på den ene, og hendes efterladte 5 børn på den anden side, hvilke 5 børn ere, nemlig: ved hendes første ægteskab med Lars Pedersen Lykke: Peder Larsen Lykke 28 år gift og boende i Vedtofte, Niels Larsen Lykke 26 år tjenende sin stedfader i gården, Kirsten Larsdt. gift med Anders Andersen dragon logerende i Kerteminde, Karen Larsdt. 24 år. Og ved andet ægteskab med enkemanden: 1 datter Anne Kirstine Jørgensdatter 20 år gi. begge ligesom deres broder Niels Larsen, værende hjemme hos deres fader i gården.
Og var da tilstede enkemanden på egen og hans datter Anne Kirstine Jørgensdatters vegne, Niels Larsen på egne vegne og Peder Larsen af Vedtofte på Karen Larsdatters vegne som tilsat værge. Thi de andre 2 børn og arvinger Peder Larsen Lykke på egne og Anders Andersen på hans hustrus vegne, haver forud fået fyldest af enkemanden, ej alene for deres fædrende arv, men end og for hvis dennem er efter deres afdøde moder kunne tilfalde efter deres derfor ud stedte afkald og kvittering.
Hvor da enkemanden begærede at for vidtløftighed at undgå registrering og vurdering over boet måtte forbigåes, erklærede derimod, at enskønt hans for mue ikkun er liden, når hans ld bliver fradraget, og der for hvis herskabet kan have at protegere bliver udtaget fyldest og udlæg, vil han dog give og accordere, såvel hans tvende stedbørn som hans egen datter istedet for arv efter deres salig moder en sådan kendelse, at de både kan og bør være fornø jede, han ville da tilstå sønnen Niels Larsen i rede penge 6 rdl. 4 m., samt sengeklæder til en seng, med et par hørgarnslagner og et par ditto pudevår, samt et par blårgarnslagner, eller i det sted for sengeklæderne 20 slette- daler.
Den ældste datter Karen Larsdt. ville han ligeledes give klæder til en seng, 1 kvie på 2 år, en egekiste, og en part af hendes salig moders klæder, samt om hun måtte opleve en dag at komme i ægteskabs stand, da at gøre hende et anstændigt bryllup, eller derfor udbetale hende i penge 20 rdl., og endelig ville han give sin egen datter Anne Kirstine lige det samme som hendes ældste
søster. 3.
Når Jørgen Lykke og hustru ej længere vil gå til deres svigersøns bord og nyde det så godt som han selv kone og folk nyder og haver det, da skal Hans Lykke-
sen og efterkominende gårdens fæstere give dennem årlig til at leve af: 5. 20 skp. rugmel, 2 td. bygmalt, 2 skp. byggryn, 2 skp. boghvedegryn, i skp. bygmel, i skp. havregryn, 2 skp. salt og 3 skp. humle, 4 pund usaltet flæsk samt 2 fede gæs lige ved deres egne, i ko som Jørgen Lykke udtager af gårdens flok af og i bås, itern 2 får med sin yngel fri på foder og græs med gårdens flok - endnu 12 forsvarlige læs tørv, hvoraf den længst levende ikkuns nyder det halve af det alt, tØrven undtaget, så og istedet for korn af og i bås, årlig i otting sommersmØr, så og skat og offerpenge, item til tobak årlig 8 mark.
Til værelset skal og følge en kålpiet ved den østre ende af stuehuset.
4.
Endnu nyder de aftrædende årlig i skp. hørfrø sået i gårdens jord, til deres linneds vedligeholdelse, så og årlig 4 pund lys.
5.
Hvad gælden angår, som måtte hæfte på denne gård, da lovede Hans Lykkesen at betale den skadesløs, især uden nogen herskabets eller skifteforvalterens an svar i nogen måde.
Og da jeg Hans Lykkesen har indgået alle ovenskrevne poster med min kære svi- gerfader og moder, så forbinder jeg mig samme for mig og efterkommere redelig at holde og opfylde.
6.
Den 4 post udgår for såvidt, at istedet for den ene skæppe sæd af hørfrø år lig, nyder Jørgen Lykke og kone i pund hør årlig uheglet.
7.
Gælden som Hans Lykkesen efter 5 post skal udrede og betale, anføres således:
1. Husmand Lars Jensens enke iSøllested 4 rdl.
2. Niels smed i Vedtofte i rdl.
3. Skatter og landgilde til herskabet 10 rdl.
4. Rasmus skomager i Vedtofte 1 rdl.
5. Hans Pedersen ibid i rdl.
Gæld ialt 17 rdl.
Hans Lykkesen blev efter sin første kones død 1802, gift 2 g. med Johanne Sørensdatter, datter af gmd. Søren Hansen i Flemløse. Hun døde 20 juli 1825, 48 år gi.
Enkemanden blev derefter gift 3 g. 69 år gi. den 28 okt. 183i med Anne Hansdt. fra Sivhoimgården på Uglebjerg.
Hans Lykkesen døde 31 dec. 1845, 83 år gl. på Højbjerggård.
Jørgen Lykkes første kone Mette Nielsdatter nr. 187, var gift 1 gang 29 sep tember 1735 med Lars Pedersen Lykke i Vedtofte kirke.
Han blev begr. 18 august 1747 sst. De fik 8 børn:
1. Mette Larsdt. døbt 14 aug. 1735, død 3 mdr. gl. 6.
2. Kirsten Larsdt. døbt 7 okt. 1736, var 1769 gift med Anders Andersen dragon i Kerteminde.
3. Peder Larsen døbt 7 dec. 1738, begr. 10 feb. 1777, 38 år gl. i Vedtofte. Han var gmd. der i byen. Gift 8 marts 1765 med enken Anne Jørgensdt. Hun blev begr. 13 april 1769, 42 år gi. Gift 2 g. 17 nov. 1769 med Kirsten Isaksdatter fra Erendegård ibid. Hun døde 30 juni 1824, 84 år gl. Gift 2 g. 23 juni 1777 med Hans Chr. Pedersen.
4. Anne Larsdt. døbt 23 okt. 1740, død samme år.
5. Mette Larsdt. døbt 26 nov. 1741, begr. 3 juni 1742.
6. Niels Larsen døbt 21 april 1743, han var 1777 hmd. i Ørsted, men var senere boende i Barløse. Gift 1 marts 1773 med Augusta Fr. Hansdt. tjenende i Ug lebjerg mølle.
7 + 8. Anders og Karen døbt 20 juni 1745. Hun blev muligvis 1774 gift med hmd. og kurvemager Mads Christensen i Vedtofte?
Uddrag af Brahesholm skifteprotokol:
Anno 1747 d. 6 december efter afgangen Lars Pedersen Lykke i Vedtofte, enken Mette Nielsdatter og deres sammen avlede børn: Kirsten Larsdt. 11 år, Peder Larsen 8 år, Niels Larsen 4 år, Karen Larsdt. 2 år.
Enkens lavværge var hendes trolovede fæstemand Jørgen Christiansen, og på de umyndige børns vegne, deres nærmeste pårørende: Rasmus Hansen af Koelbjerg, som har den salig mands søster til ægte, Christen Clausen boende i Gadsbølle, som har den salig mands søsterdatter og David Hansen i Mellemballe, som har den salig mands halvsøster til ægte.
Jørgen Christiansen tilbad at ville uden nogen skiftes foretagelse, tilstå at give hans stedbørn alt hvis dennem udi efter deres salig fader efter nøje ste udregning kan tilkomme, han og i den henseende havde aftalt med børnenes værger og formyndere, at hver af sønnerne såvel som døtrene, skulle tilskri ves 6 rdl. i penge og en egekiste af 5 slettedalers værdi.
Jørgen Christiansen lovede ved Guds bistand at forsyne børnene med føde, klæ der og en kristelig opdragelse, indtil de sig selv kan ernære. Endvidere lovede Jørgen Christiansen at ville betale al den salig mands gæld, så ingen sig derover skal have at besværge.

Fæste Jørgen Christiansen Lykke

Noter : Jørgen Christiansen der 1747 fæstede gård nr. 7 i Vedtofte under Brahesholm gods, overtog samtidig kaldenavnet ,,Lykke" efter gårdens tidligere beboer. Den tidligste beskrivelse af denne gård, er fra Braheshoims jordebog af 1725. Da hed fæsteren Hans Jørgensen, og hartkornet var på 6-0-2-1.
Gården bestod af 4 længer: Norden længe, stuehuset med portruin 19 fag, fattes i sule 9 alen, i ås 10 alen, 16 alen fodstykker, 40 lægter, 10 traver langhalm, skorstenen i stuen ganske brøst- fældig. Et udbygt norden for samme længe 3 fag behøver 14 alen fodstykker. Østre længe, ladehus 11 fag, fattes 24 alen fodstykker, 2 stolper â 3 alen, 2 løsholter â 2 alen, 1 rem 4 alen.
Sønder længe, ladehus 16 fag, fattes 14 alen fodstykker, 12 traver langhalm. Vestre længe, fæhus 15 fag, behøver 12 alen fodstykker, 16 alen remme, 1 stin debjælke 5 alen, 40 lægter, 8 traver langhalm.
Besætning: 8 bæster, 5 køer, 2 kvier, 2 åringskalve, 9 får, 3 svin, 3 gæs, 2 vogne, 1 plov og 1 harve.
Udsæd: Rug 5 td., byg 3 td., blandkorn 3 td., havre 5 td., ærter 6 skp., bog hvede 6 skp., høavling 10 læs.
Foregav årlig at give til landgilde: Byg 4 td., havre 2 td. 4 skp., smør 1 fd., penge 1 rdl. 3 m. og et par høns, hvilket alt var betalt efter kvitteringsbo gen. Fornøden gærdsel, ringe tørveskær.
Eragtet pr. td. htk. 40 rdl. = 242 rdl. 5 m. 8 sk.
I Krengerups jordebog fra 1770 skulle Jørgen Lykke betale i årlig 2. landgilde: penge 1 rdl. 32 sk., smør 1 fd., byg 4 td., havre 2 td. 4 skp., høns 2 stk.
Hvilket var gård nr. 7 med htk. 6-0-2-1.
I november 1760 var Jørgen Lykke og Jens Rasmussen fra Ørsted synsmænd i Hesle. Efter Båg-Vends herreds tingbog af 3 okt. 1777, vidnede Jørgen Lykke angående sin fader Christian Andersens hus i Ørsted,
Uddrag af Brahesholms skifteprotokol:
Anno 1769 den 4 januar, været mødt udi en Brahesholm underliggende bondegård i bemeldte Vedtofte, som beboes af Jørgen Christiansen Lykke, for at holde lovlig registrering og vurdering over hans bo og ejendele til nærmere skiftes foretagelse efter hans ved døden afgangne hustru Mette Nielsdatter, imellem enkemanden bemeldte Jørgen Christiansen på den ene, og hendes efterladte 5 børn på den anden side, hvilke 5 børn ere, nemlig: ved hendes første ægteskab med Lars Pedersen Lykke: Peder Larsen Lykke 28 år gift og boende i Vedtofte, Niels Larsen Lykke 26 år tjenende sin stedfader i gården, Kirsten Larsdt. gift med Anders Andersen dragon logerende i Kerteminde, Karen Larsdt. 24 år. Og ved andet ægteskab med enkemanden: 1 datter Anne Kirstine Jørgensdatter 20 år gi. begge ligesom deres broder Niels Larsen, værende hjemme hos deres fader i gården.
Og var da tilstede enkemanden på egen og hans datter Anne Kirstine Jørgens- datters vegne, Niels Larsen på egne vegne og Peder Larsen af Vedtofte på Karen Larsdatters vegne som tilsat værge. Thi de andre 2 børn og arvinger Peder Larsen Lykke p°a egne og Anders Andersen på hans hustrus vegne, haver forud fået fyldest af enkemanden, ej alene for deres fædrende arv, men end og for hvis dennem er efter deres afdøde moder kunne tilfalde efter deres derfor ud stedte afkald og kvittering.
Hvor da enkemanden begærede at for vidtløftighed at undgå registrering og vurdering over boet måtte forbigåes, erklærede derimod, at enskønt hans for mue ikkun er liden, når hans ld bliver fradraget, og der for hvis herskabet kan have at protegere bliver udtaget fyldest og udlæg, vil han dog give og accordere, såvel hans tvende stedbørn som hans egen datter istedet for arv efter deres salig moder en sådan kendelse, at de både kan og bør være fornø jede, han ville da tilstå sønnen Niels Larsen i rede penge 6 rdl. 4 m., samt sengeklæder til en seng, med et par hørgarnslagner og et par ditto pudevår, samt et par blårgarnslagner, eller i det sted for sengeklæderne 20 slette- daler.
Den ældste datter Karen Larsdt. ville han ligeledes give klæder til en seng, 1 kvie på 2 år, en egekiste, og en part af hendes salig moders klæder, samt om hun måtte opleve en dag at komme i ægteskabs stand, da at gøre hende et anstændigt bryllup, eller derfor udbetale hende i penge 20 rdl., og endelig ville han give sin egen datter Anne Kirstine lige det samme som hendes ældste
søster. 3.
Og da skifteforvalteren tilligemed sønnen Niels Larsen og Karen Larsdt. værge Peder Larsen, tilfulde var bekendt om stærvboets tilstand, at der for arvingerne langt fra ikke kan blive mere at arve, end denne af enkemanden tilbuden frivillige gave kan belØbe sig, om end alle ting til det højeste blev udbragt, altså samtykkede skifteforvalteren enkemandens begæring, om at forbigå boets registrering og vurdering, og på arvingernes vegne imodtog en kemandens tilbud i henseende til den anførte gave, istedet for arv pålæggende enkemanden at være såvel hans børn, som deres værge fuldkommen ansvarlig der til.
Den ældste datter imodtog derpå selv, de hende tillagte egekiste og hendes anpart af hendes salig moders gangklæder, efter den imellem dem gjorde deling, og angående de 2 kvier blev til hende antaget en blakket og til den yngste datter en sort kvie af værdi til 7 slettedaler, hvilke kvier faderen Jørgen Christiansen dog lovede at ville fodre i vinter og græsse til sommer ligesom hans egne frit og uden betaling, alene han for retten ikke ville være ansvar lig til dets ifald, som Gud forbyde, de af den grasserende kvægsvaghed skulle bortdød.
Ligesom både han og børnene nu og tilkendegav, at det imellem han og dem var aftalt og accorderet, at ifald en eller flere af arvingerne ved døden skulle afgå forinden de kommer i ægteskab, eller medens de ere her hos ham, beholder han selv de dem tilkomne sengeklæder, eller den værdi de ere ansatte for uden nogen påtale af de andre efterlevende søskende.
Ifølge forestående står det da til sønnen Niels Larsen selv, når han vil for lange det hannem af hans stedfader accorderede udleveret, ligesom det bliver Peder Larsens pligt, som Karen Larsdatters værge, at have al muligt tilsyn med det hende tilskrevne, at intet deraf forkommer, men at det såvidt muligt kommer hende tilgode og nytte, da det ikke påtvivles, at jo enkernanden drager al faderlig omsorg for hans datter Anne Kirstine Jørgensdatters bedste og kristelige opdragelse, således som han for Gud og herskabet vil være ansvarlig. Således er da dette skifte i al venlighed sluttet og tilendebragt, hvis be kostning enkemanden og lover at betale til enhver efter billighed
Datum stærvboet ut supra.
F. Trolle.
Jørgen Christiansen blev gift 2 gang 13 marts 1769 med Maren Hansdatter i Ved tofte kirke, efter at de var blevet trolovet 30 januar.
Hun var datter af gmd. Hans Knudsen i annexgården der i byen. De fik en datter Mette Jørgensdatter døbt 27 okt. 1771 i Vedtofte.
Folketællingen 1787 i Vedtofte:
Jørgen Christiansen, husbonde 63 år gift 2 gang.
Maren Hansdatter hans kone 42 år, gift i gang.
Mette Jørgensdatter deres datter 13 år.
Deres 3 tjenestefolk:
Hans Hansen 28 år.
Anna Oluf datter 15 år.
Lykke Hansen 14 år.
Jørgen Lykkes datter af andet ægteskab Mette Jørgensdatter blev gift 4 Jan. 1790 med Hans Lykkesen i Vedtofte. Hun blev begr. 12 marts 1802, 30 år gi. sst.
Hans Lykkesen der kom fra Flemløse, udf lyttede Jørgen Lykkes gård omk. år lBoo til Uglebjerg, og den blev derefter kaldt Højbjerggård, matr. nr. 12.
I fæstebrevet til Hans Lykkesen udstedt 2 maj 1790 på Frederikslund: ansættes htk. ager og eng til 6 td. 2 alb. Årlig landgilde efter jordebogen: 5 rdl., 2 td. byg, 1 td. havre, alt til hvert års martini, item forretter hovning af en helgård, samt ægter, klapjagt og fiskeri efter tilsigelse. Indfæstning er betalt med 100 rdl.
I matriklen 1844 var htk. ændret til 6-2-1-1 27/50.
Udskrift af Braheshoirn skifteprotokol:
Forening imellem Jørgen Lykke gårdmand af Vedtofte og Hans Lykkesen af Flem løse.
Anno 1790 d. 6 maj mødte for mig underskrevne Hans Bagger kammerråd og herreds foged over Båg og Vends herreder, som inspektør over Frederikslund og Brahes- holm etc. godser, her på Braheshoims skriverstue fæstegårdmand Jørgen Lykke af Vedtofte under Brahesholm gods, og erklærede i 2 underskrevne vidners o verværelse, at ville afstå sin hidtil ifæstehavende gård til sin svigersøn Hans Lykkesen, der har ægtet bemeldte Jørgen Lykkes datter, og nu tillige ved denne afståelses forretning var mødt, som han og i morgen ved tinget vil fra- sige sig til synsmænds udmeldelse til hans fæstegårds bygninger, besætning og inventarium med videre, og til den ende havde de da begge indgået følgende forening.
1.
Af står Jørgen Lykke hans hidtil havende fæstegård, til bemeldte Hans Lykkesen og kone Mette Jørgensdatter, som er hans datter, med alt derudi findes både ude og inde af døde og levende ting, imod at han og kone udtager af boet, det fornødne bohave til at ligge og sidde på, så og til at lave deres mad udi, men samme går tilbage igen, som et lån ved deres dødelige afgang til gårdens daværende beboere, imod at de lader dem sømrnelig og anstændig fri begrave.
2.
Hans Lykkesen indretter det ved gårdens nordre side værende værelse på hans egen regning, til beboelse for de aftrædende og holder samme stedse i for svarlig stand på hans og efterkomxneres egen betaling.
3.
Når Jørgen Lykke og hustru ej længere vil gå til deres svigersøns bord og nyde det så godt som han selv kone og folk nyder og haver det, da skal Hans Lykke-
sen og efterkominende gårdens fæstere give dennem årlig til at leve af: 5. 20 skp. rugmel, 2 td. bygmalt, 2 skp. byggryn, 2 skp. boghvedegryn, i skp. bygmel, i skp. havregryn, 2 skp. salt og 3 skp. humle, 4 pund usaltet flæsk samt 2 fede gæs lige ved deres egne, i ko som Jørgen Lykke udtager af gårdens flok af og i bås, itern 2 får med sin yngel fri på foder og græs med gårdens flok - endnu 12 forsvarlige læs tørv, hvoraf den længst levende ikkuns nyder det halve af det alt, tØrven undtaget, så og istedet for korn af og i bås, årlig i otting sommersmØr, så og skat og offerpenge, item til tobak årlig 8 mark.
Til værelset skal og følge en kålpiet ved den østre ende af stuehuset.
4.
Endnu nyder de aftrædende årlig i skp. hørfrø sået i gårdens jord, til deres linneds vedligeholdelse, så og årlig 4 pund lys.
5.
Hvad gælden angår, som måtte hæfte på denne gård, da lovede Hans Lykkesen at betale den skadesløs, især uden nogen herskabets eller skifteforvalterens an svar i nogen måde.
Og da jeg Hans Lykkesen har indgået alle ovenskrevne poster med min kære svi- gerfader og moder, så forbinder jeg mig samme for mig og efterkommere redelig at holde og opfylde.
6.
Den 4 post udgår for såvidt, at istedet for den ene skæppe sæd af hørfrø år lig, nyder Jørgen Lykke og kone i pund hør årlig uheglet.
7.
Gælden som Hans Lykkesen efter 5 post skal udrede og betale, anføres således:
1. Husmand Lars Jensens enke iSøllested 4 rdl.
2. Niels smed i Vedtofte i rdl.
3. Skatter og landgilde til herskabet 10 rdl.
4. Rasmus skomager i Vedtofte 1 rdl.
5. Hans Pedersen ibid i rdl.
Gæld ialt 17 rdl.
Hans Lykkesen blev efter sin første kones død 1802, gift 2 g. med Johanne Sø rensdatter, datter af gmd. Søren Hansen i Flemløse. Hun døde 20 juli 1825, 48 år gi.
Enkemanden blev derefter gift 3 g. 69 år gi. den 28 okt. 183i med Anne Hansdt. fra Sivhoimgården på Uglebjerg.
Hans Lykkesen døde 31 dec. 1845, 83 år gl. på Højbjerggård.
Jørgen Lykkes første kone Mette Nielsdatter nr. 187, var gift 1 gang 29 sep tember 1735 med Lars Pedersen Lykke i Vedtofte kirke.
Han blev begr. 18 august 1747 sst. De fik 8 børn:
1. Mette Larsdt. døbt 14 aug. 1735, død 3 mdr. gl. 6.
2. Kirsten Larsdt. døbt 7 okt. 1736, var 1769 gift med Anders Andersen dragon i Kerteminde.
3. Peder Larsen døbt 7 dec. 1738, begr. 10 feb. 1777, 38 år gl. i Vedtofte. Han var gmd. der i byen. Gift 8 marts 1765 med enken Anne Jørgensdt. Hun blev begr. 13 april 1769, 42 år gi. Gift 2 g. 17 nov. 1769 med Kirsten Isaksdatter fra Erendegård ibid. Hun døde 30 juni 1824, 84 år gl. Gift 2 g. 23 juni 1777 med Hans Chr. Pedersen.
4. Anne Larsdt. døbt 23 okt. 1740, død samme år.
5. Mette Larsdt. døbt 26 nov. 1741, begr. 3 juni 1742.
6. Niels Larsen døbt 21 april 1743, han var 1777 hmd. i Ørsted, men var senere boende i Barløse. Gift 1 marts 1773 med Augusta Fr. Hansdt. tjenende i Ug lebjerg mølle.
7 + 8. Anders og Karen døbt 20 juni 1745. Hun blev muligvis 1774 gift med hmd. og kurvemager Mads Christensen i Vedtofte?
Uddrag af Brahesholm skifteprotokol:
Anno 1747 d. 6 december efter afgangen Lars Pedersen Lykke i Vedtofte, enken Mette Nielsdatter og deres sammen avlede børn: Kirsten Larsdt. 11 år, Peder Larsen 8 år, Niels Larsen 4 år, Karen Larsdt. 2 år.
Enkens lavværge var hendes trolovede fæstemand Jørgen Christiansen, og på de umyndige børns vegne, deres nærmeste pårørende: Rasmus Hansen af Koelbjerg, som har den salig mands søster til ægte, Christen Clausen boende i Gadsbølle, som har den salig mands søsterdatter og David Hansen i Mellemballe, som har den salig mands halvsøster til ægte.
Jørgen Christiansen tilbad at ville uden nogen skiftes foretagelse, tilstå at give hans stedbørn alt hvis dennem udi efter deres salig fader efter nøje ste udregning kan tilkomme, han og i den henseende havde aftalt med børnenes værger og formyndere, at hver af sønnerne såvel som døtrene, skulle tilskri ves 6 rdl. i penge og en egekiste af 5 slettedalers værdi.
Jørgen Christiansen lovede ved Guds bistand at forsyne børnene med føde, klæ der og en kristelig opdragelse, indtil de sig selv kan ernære. Endvidere lovede Jørgen Christiansen at ville betale al den salig mands gæld, så ingen sig derover skal have at besværge.

Billede

Jørgen blev gift med Mette Nielsdatter, datter af Niels og Ukendt, 15 Dec. 1747 i Vedtofte Kirke. (Mette Nielsdatter blev født i 1712, døde i Mar. 1768 i Vedtofte og blev begravet 19 Mar. 1768 i Vedtofte Kirkegård.)


Billede

Jørgen blev derefter gift med Maren Hansdatter 13 Mar. 1769 i Vedtofte. (Maren Hansdatter blev født i 1745 i Vedtofte og døde i 1774.)
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 3 Dec. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af infile@privat.dk